در فقه شیعه نماز عصر و نماز عشاء دارای یک زمان فضیلت هستند که با تاخیر از نماز ظهر و نماز مغرب است . در این حال اداء نماز عصر بعد از نماز ظهر و همچنین نماز عشاء بعد از نماز مغرب ، بدون فاصله جائز است. اهل سنت این مطلب را به عنوان اشکال بر شیعه مطرح می کنند. در این مطلب خواهید خواند که جواز جمع بین دو نماز در روایت صحیح اهل سنت نیز آمده است .