وب سایت امامت شامل مطالبی با محوريّت موضوع امامت است.

مطالب این وب سایت نتائج تحقیقات علمی نبوده و تنها بیان مطالبی است که می تواند برگرفته از یک تحقیق باشد و یا به یک تحقیق تبدیل شود.

رشته اصلی من، فقه و اصول بوده و در سطح خارج مشغول به تحصیل هستم ... اما به جهت علاقه شدید به اهل البيت عليهم السلام و مباحث مربوط به شؤون ایشان؛ در مسائل امامت تحقیق می کنم.

رضا امیری