در فقه شیعه نماز عصر و نماز عشاء دارای یک زمان فضیلت هستند که با تاخیر از نماز ظهر و نماز مغرب است . در این حال اداء نماز عصر بعد از نماز ظهر و همچنین نماز عشاء بعد از نماز مغرب ، بدون فاصله جائز است. اهل سنت این مطلب را به عنوان اشکال بر شیعه مطرح می کنند. در این مطلب خواهید خواند که جواز جمع بین دو نماز در روایت صحیح اهل سنت نیز آمده است .

مسلم بن حجاج متوفی 261 در کتاب صحیحش به نام « صحیح مسلم » که یکی از دو کتاب صحیح اهل سنت است ، از ابن عباس این چنین نقل کرده است :

« حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف، ولا سفر » . ( صحیح مسلم : 1 / 489 / 705 )


ترجمه :

« ابن عباس می گوید : رسول الله صلّی الله علیه و سلم نماز ظهر و عصر را باهم و نماز مغرب و عشاء را با هم خواند در حالی که نه ضرورت ترس و نه ضرورت سفر اقتضاء جمع می کرده است ».


در این روایت صحیح السند که از یکی از کتاب های معتبر اهل سنت یعنی صحیح مسلم ، نقل شده است . رسول الله صلّی الله علیه و آله نماز ظهر و عصر را به صورت جمع خواندند و همچنین نماز مغرب و عشاء و این دقیقاً همان عمل شیعیان است.


آنچه مهم است تصریح ابن عباس بر عدم ضرورت برای این فعل بوده است . یعنی جمع بین صلاتین در حالت اختیار بوده است.

بنابر این وجهی برای اشکال اهل سنت بر شیعه نخواهد ماند.