زيارت جامعه کبيره را از حفظ داشتند. زيارت امين الله را زياد می‏خواندند و هنگام زيارت و دعا، صدای ضجه و ناله ايشان از دور به گوش می‏رسيد