شیخ اعظم انصاری رحمه الله تعالی از بزرگان فقهاء شیعه بوده که به حق پایه های استوار علم اصول در این عصر مدیون اندیشه های اوست. در این نوشته مختصری از بیوگرافی ایشان را مطالعه می کنید