روایت بسیار مهم از حمّاد بن عیسی در باب کیفیت نماز خواندن